Mountain

Set Name: Standard Showdown Promos (Magic) | Rarity: P | Number: 4


Mountain


Set Name Standard Showdown Promos
Rarity P
Number 4
SubType Basic Land — Mountain
OracleText R